Připravujeme

24. energetický kongres ČR

1. dubna 2025

hotel Grand Majestic Plaza, Praha

Zpracování osobních údajů

 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnosti Business Forum, s.r.o., IČ: 26 30 43 17, se sídlem Heyrovského nám. 780/5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 107 277 (dále jen správci) budou zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a služeb správce, resp. v souvislosti s Vaší účastí na konferenci či semináři organizovaném správcem jako organizátorem takové události, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, pozice, firma.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (tj. potvrzené objednávky účasti na konferenci), zařazení do databáze správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající ze závazné objednávky, na jejímž základě dojde k uzavření smlouvy o Vaší účasti na konferenci či semináři organizované správcem.

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména osoby podílející se na produkci konkrétní akce či řečníci a panelisté vystupující v rámci akce, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce?

Správce můžete kontaktovat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či písemně na adrese sídla správce (Heyrovského nám. 780/5, 162 00 Praha 6). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. právo požadovat omezení zpracování;
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. právo požadovat přenesení údajů;
  6. právo na přístup k osobním údajům;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Dle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 máte mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude s Vámi moci uzavřít smlouvu o zajištění eventu a tento Vám poskytnout,  neboť by nebyl schopen smlouvu splnit (např. bez Vaší emailové adresy by Vás nebyl správce schopen kontaktovat pro případ změny místa či času konání eventu). Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat,  aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu.